Hier geven wij u, in het kort, informatie over:

 • De locatie van onze praktijk
 • Het behandelplan
 • Samenwerking met derden
 • Benodigdheden bij de eerste behandeling
 • Declaratie/ vergoeding
 • Klachtenregeling
 • Maatregelen m.b.t. COVID19

Ligging en bereikbaarheid

De logopediepraktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Vondelplein, Vondelplein 4-D in Amersfoort. Onze ruimte is beneden in het souterrain, u kunt de trap of de lift gebruiken. Op donderdagmiddag is er tevens praktijk op de locatie aan de Vermeerstraat 156-158.

Onderzoek, advies en behandeling

Om tot een behandeling over te gaan is er eerst een onderzoek en/of observatie nodig, waarbij diverse vragen gesteld worden. Bij twijfel of zorgen kunnen we soms met een éénmalig onderzoek volstaan en daarmee preventief advies geven of overgaan op indirecte begeleiding. Na het logopedisch onderzoek stellen we een diagnose vast en maken een behandelplan. Daarbij worden de duur, het behandeldoel, de behandelfrequentie en de methoden aan u uitgelegd. Ook denken we mee over hoe u kunt omgaan met het probleem in de dagelijkse situaties en geven we u daarvoor tips en adviezen. Het uitvoeren van de opdrachten thuis zijn van belang. Als het gaat om een probleem bij uw kind, kunnen we indien nodig ook een aparte afspraak maken zonder dat het kind daarbij aanwezig is. Elk behandelplan is uniek en wordt op maat afgestemd afhankelijk van de hulpvraag.

Samenwerking met..
 • 1. ouders en/of verzorgers
  Wij vinden samenwerken met ouders en verzorgers van het kind, belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste en samen werken we aan de optimale oplossing. De ouders en/of verzorgers zijn bij voorkeur bij de behandeling aanwezig.
 • 2. behandelaars uit andere disciplines
  Het kan zijn dat er ook andere hulp nodig is. Wij werken samen met behandelaars uit andere disciplines, zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog of pedagoog. De spraak-/taalontwikkeling van een kind staat niet op zichzelf, maar hangt nauw samen met de totale ontwikkeling. Daarin geven we soms advies om (eerst) andere hulp in te schakelen, omdat dat op dat moment meer noodzakelijk is. Voor volwassenen geldt hetzelfde: soms is er andere hulp nodig. De huisarts speelt hierin een belangrijke adviserende rol. Ook hebben we contact met allerlei onderzoeksinstanties, zoals met het audiologisch centrum of ziekenhuis om te overleggen over de behandeling of als er meer onderzoek nodig is.
 • 3. met scholen
  Overleg met de leerkracht of intern begeleider van het kind kan belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling. We vragen uw toestemming als we contact willen opnemen met de school. Ook als een kind een rugzakje heeft, hebben wij regelmatig overleg met de school of met de ambulant begeleider.
Wat u dient mee te nemen bij de eerste behandeling

Neemt u uw identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument), verzekeringspasje en de verwijzing van de arts mee bij uw eerste afspraak. Wij zijn DTL (Direct toegankelijk Logopedie), dus een verwijzing van een arts is niet altijd nodig. Vraag hiernaar bij de aanmelding.

Afmelding van een behandeling

Heeft u een afspraak maar kunt u die niet nakomen? Geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via de e-mail aan ons door. Afspraken op maandag moeten vrijdag voor 17:00 uur afgemeld zijn. Belt u te laat of bent u een afspraak vergeten, dan brengen wij u de behandeling in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet, u moet dit zelf betalen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij hebben de contracten ondertekend met nagenoeg alle zorgverzekeringen. Logopedie wordt vergoed uit de basisverzekering en is voor kinderen tot 18 gratis. Voor volwassenen vallen de kosten in de basisverzekering (met in acht neming van uw eigen risico), dus niet onder de aanvullende verzekering. Wij geven de voorkeur aan een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, tandarts, orthodontist of specialist, hoewel we direct toegankelijk zijn voor logopedie ( DTL). DTL is echter niet voor alle verzekeringen van toepassing.

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp- en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw therapeute doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. De praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden over de behandeling en/of de praktijk ben?

De eerste stap is een gesprek aangaan met de zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrokken hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat als ik een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossingen biedt. Heeft u een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillencommissie Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op www.klachtenloketparamedici.nl. vindt u een eenvoudig formulier met uitleg. Wanneer u daar niet uitkomt, is het ook mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.

Contact in tijden van COVID19.

Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM en hebben daarvoor in de praktijk de voorgeschreven maatregelen genomen. Bij twijfel over verschijnselen zoals koorts, hoesten of neusverkoudheid mag u niet in de praktijk komen. Indien mogelijk zullen wij de behandeling voortzetten door middel van beeldbellen: ook dit wordt vergoed door de verzekering.